Hovedseksjon

H-klassens opplæringsprofil

Undervisningen tar utgangspunkt i hvert enkelt individ og dets forutsetninger og muligheter for læring. Opplæringen er tilpasset hver enkelt elev gjennom iop. Målet er å styrke elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det jobbes systematisk med sosial trening og samspill mellom mennesker. Det legges til rette for ulike positive sosiale aktiviteter gjennom året som aktivitetsdager, trinnsamlinger og i enkelte tilfeller integrering i ordinære klasser i noen fag.

En viktig del av opplæringen er selvstendighet. Ved å arbeide med praktiske oppgaver forberedes elevene på et hverdagsliv etter endt skolegang. Integrert i timeplanen til enkelte elever finnes økter med ulike muligheter for hverdagstrening. For eksempel gårdsarbeid, reisetrening, mat og helse, praktisk matematikk og musikk.

Fagopplæringen:

Vi bygger opplæringen på Kunnskapsløftets fem grunnleggende ferdigheter:

 1. Eleven skal kunne uttrykke seg skriftlig
 2. Eleven skal kunne uttrykke seg muntlig
 3. Eleven skal kunne lese
 4. Eleven skal kunne regne
 5. Eleven skal kunne bruke digitale verktøy

Undervisningsform:

 • Klasseromsundervisning (to grupper)
 • Kan deles i mindre grupper i enkelte fag, tilgang på grupperom
 • Noen få elever har tilgang på eget grupperom
 • God voksentetthet, men ikke 1:1

Metoder:

 • I størst mulig grad vanlig klasseromsundervisning med 8-9 elever i gruppen
 • Vi har mulighet til å bruke Stenbråtenmetoden i leseopplæringen
 • Tegn-til-tale
 • Høyt fagtrykk - norsk, matte, engelsk, naturfag, samfunnsfag/krle, gym/friluftsliv, kunst og håndverk, mat og helse, klasseavis, sosial kompetanse
 • Rulleringsgrupper i praktiske fag: Bogstad gård, band, dans, mat og helse
 • Dagsplaner for de elevene som trenger det