Valgfag på 10.trinn

1. Sal og scene

 

Skape

 • utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner

 • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger

 • sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

Formidle

 • presentere en eller flere produksjoner for publikum

 • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

 • utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

 

 2. Medier og informasjon


Redaksjonelt arbeid

 • planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen
 • velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper
 • samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen
 • bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Produksjon og publisering

 • bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd
 • innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale
 • velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold

 

3. Fysisk aktivitet og helse

 

Fysiske aktiviteter

 • delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter

 • gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever

 • samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse

 • utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet

 • planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg

 • lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

 

4. Design og redesign

 

Designprosess

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

 • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk

 • beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt

 • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

 

5. Teknologi i praksis

 

Undersøkingar

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

 • demonstrere riktig bruk av utvalde verktøy

 • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Idéutvikling og produksjon

 • utvikle ein realistisk kravspesifikasjon for eit teknologisk produkt og beskrive kva behov produktet skal dekkje

 • framstille produktet med eigna materiale, komponentar, og funksjonelle teknologiske løysingar

 • bruke kunnskap om andre produkt i arbeidet med eige produkt

 • teste eigne produkt og foreslå moglege forbetringar

 

 

6. Innsats for andre

 

Planlegging

 • kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid

 • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

 • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe 

Praktisk arbeid

 • gjennomføre planlagte tiltak

 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe 

 • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

 

7. Programmering

 

Modellering

 • gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
 • omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
 • dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

Koding

 • bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
 • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
 • overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.