Valgfag på 9.trinn

1. Sal og scene

 

 Skape

 • utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner

 • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger

 • sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

Formidle

 • presentere en eller flere produksjoner for publikum

 • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

 • utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

 

2. Medier og informasjon

 

Redaksjonelt arbeid

 • planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen

 • velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper

 • samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen

 • bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Produksjon og publisering

 • bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd

 • innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale

 • velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold

 

3. Fysisk aktivitet og helse

 

Fysiske aktiviteter

 • delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter

 • gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever

 • samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse

 • utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet

 • planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg

 • lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

 

4. Teknologi i praksis

 

Undersøkingar

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

 • demonstrere riktig bruk av utvalde verktøy

 • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Idéutvikling og produksjon

 • utvikle ein realistisk kravspesifikasjon for eit teknologisk produkt og beskrive kva behov produktet skal dekkje

 • framstille produktet med eigna materiale, komponentar, og funksjonelle teknologiske løysingar

 • bruke kunnskap om andre produkt i arbeidet med eige produkt

 • teste eigne produkt og foreslå moglege forbetringar

 

5. Internasjonalt samarbeid

 

Kommunikasjon

 • velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet
 • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper

 • planlegge, produsere og kommunisere innhold
 • benytte grunnleggende regler for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsfrihet

Samfunn og kultur

 • utveksle informasjon om miljø, livssyn, underholdning, sport og kultur med elever i andre land
 • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser

   

6. Innsats for andre

 

Planlegging

 • kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid

 • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører

 • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe 

Praktisk arbeid

 • gjennomføre planlagte tiltak

 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe 

 • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører