Hovedseksjon

Valgfag på Hovseter

1. Fysisk aktivitet og helse

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med andre
 • anerkjenne forskjeller mellom seg selv og andre i bevegelsesaktiviteter, inkludere alle, samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet
 • tilberede enkle helsefremmende måltider og reflektere over verdien av å spise sammen med andre
 • drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til god fysisk og psykisk helse

 

2. Design og redesign

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter
 • utforske og diskutere eksisterende produkters design og materialer i et livssyklusperspektiv
 • designe og redesigne i ulike materialer på en kostnadseffektiv og miljøbesparende måte
 • bruke egnede design- og håndverksteknikker og verktøy til å utforme produkter i ulike materialer

 

3. Innsats for andre

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis
 • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
 • gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

 

4. Teknologi og design

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • designe og grunngi konsept for teknologiske produkt
 • velje og bruke ulike materialar og verktøy i arbeidet med prototypar for teknologiske produkt
 • lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare
 • grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor trygge og berekraftige vala er

 

 

5. Medier og kommunikasjon

 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster
 • bruke ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler
 • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
 • innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
 • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier 

 

6. Programmering

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og andres koder
 • bruke flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er tekstbasert
 • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse
 • analysere problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for hvordan noen av delproblemene kan løses med programmering
 • planlegge og skape et digitalt produkt og vurdere dette med tanke på brukervennlighet
 • utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter

 

7. Produksjon for scene 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum
 • utforske, reflektere over og gjøre rede for ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon, og utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon
 • bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser
 • utforske og samtale om ulike kunstneriske uttrykk og kulturopplevelser

 

8. Ideer og praktisk forskning

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser
 • planlegge, gjennomføre og presentere vitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer eller interesser, og drøfte resultater fra undersøkelser
 • velge og bruke relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget utforskingsarbeid
 • bearbeide, analysere og kritisk granske innhentede data alene og sammen med andre

 

 

9. Friluftsliv

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og andre
 • planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting, og gjøre rede for valg av rute og leirplass
 • holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning
 • fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan naturressursene kan brukes og oppbevares
  reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser
 • forstå og bruke teknikker knyttet til kart og kompass, bålfyring, knuter, førstehjelp og redskaper
 • gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer ferdsel i og bruk av naturen

 

10. Utvikling av produkter og tjenester (Ungt entreprenørskap – elevbedrift)

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske og identifisere et marked og behovene i det
 • utvikle et produkt eller en tjeneste som møter et definert behov
 • vurdere problemstillinger rundt etikk og bærekraft i egen bedrift
 • planlegge og gjennomføre drift av en bedrift i samarbeid med andre
 • bruke budsjett og regnskap for å holde oversikt over driften av bedriften
 • dokumentere drift og reflektere over ulike sider ved egen bedrift