Valgfag på Hovseter

1. Fysisk aktivitet og helse

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med andre
 • anerkjenne forskjeller mellom seg selv og andre i bevegelsesaktiviteter, inkludere alle, samarbeide og oppmuntre medelever til å delta i fysisk aktivitet
 • tilberede enkle helsefremmende måltider og reflektere over verdien av å spise sammen med andre
 • drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til god fysisk og psykisk helse

 

2. Design og redesign

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter
 • utforske og diskutere eksisterende produkters design og materialer i et livssyklusperspektiv
 • designe og redesigne i ulike materialer på en kostnadseffektiv og miljøbesparende måte
 • bruke egnede design- og håndverksteknikker og verktøy til å utforme produkter i ulike materialer

 

3. Innsats for andre

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer og hva dette betyr i praksis
 • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
 • gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
 • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

 

4. Teknologi og design

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • designe og grunngi konsept for teknologiske produkt
 • velje og bruke ulike materialar og verktøy i arbeidet med prototypar for teknologiske produkt
 • lage prototypar for teknologiske produkt og reflektere over korleis desse kan betrast eller utviklast vidare
 • grunngi val av design, materialar, verktøy og framgangsmåtar, og reflektere over kor trygge og berekraftige vala er

 

 

5. Medier og kommunikasjon

 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • planlegge, produsere og presentere sammensatte medietekster
 • bruke ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler
 • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
 • innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
 • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier 

 

6. Programmering

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for hvordan datamaskiner og dataprogram fungerer, og forklare egne og andres koder
 • bruke flere programmeringsspråk, deriblant minst ett som er tekstbasert
 • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som variabler, løkker, vilkår og funksjoner, og reflektere over bruken av disse
 • analysere problemer, gjøre dem om til delproblemer og gjøre rede for hvordan noen av delproblemene kan løses med programmering
 • planlegge og skape et digitalt produkt og vurdere dette med tanke på brukervennlighet
 • utvikle og feilsøke dataprogram som løser definerte problemer, inkludert kontrollering eller simulering av fysiske objekter

 

7. Internasjonalt samarbeid

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og reflektere over forskjeller og likheter mellom egne og andre menneskers kulturer, holdninger og levemåter i dialog med mennesker i andre land
 • drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene
 • utforske og gjøre rede for hvordan en organisasjon eller en sosial bevegelse arbeider med internasjonale problemstillinger og solidaritetsspørsmål
 • utforske bakgrunnen for en internasjonal avtale og reflektere over hvordan ulike maktforhold og interessemotsetninger kan håndteres gjennom dialog og samhandling

 

8. Praktisk håndverksfag (kun 8. og 9.trinn)

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå og følge arbeidstegninger eller instruksjoner for å lage et produkt
 • velge verktøy og begrunne valget, og bruke og vedlikeholde verktøyene på en trygg måte
  holde orden og oversikt i arbeidet og på arbeidsplassen
 • utforske og beskrive råmaterialers egenskaper og bruksområder
 • drøfte valg av råmaterialer og produksjon i et bærekraftig perspektiv
 • ferdigstille produkter på en håndverksmessig, funksjonell, kreativ og estetisk måte

 

9. Produksjon for scene (kun 9. og 10.trinn)

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum
 • utforske, reflektere over og gjøre rede for ulike prosesser som inngår i en scenisk produksjon, og utføre oppgaver knyttet til scenisk produksjon
 • bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser
 • utforske og samtale om ulike kunstneriske uttrykk og kulturopplevelser

 

10. Reiseliv

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske lokalt eller regionalt reiseliv og gjere greie for tilbod til ulike målgrupper
 • undersøkje og formidle moglegheiter og særtrekk ved lokal eller regional kultur og natur som kan vere attraktive i eit reiselivsperspektiv
 • planleggje, marknadsføre og utføre lokale eller regionale reiselivstenester, og formidle eige arbeid med reiselivstenester
 • vurdere korleis turisme kan påverke natur og miljø og finne døme på slik påverknad lokalt og globalt

 

11. Ideer og praktisk forskning

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser
 • planlegge, gjennomføre og presentere vitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer eller interesser, og drøfte resultater fra undersøkelser
 • velge og bruke relevante forskningsmetoder og verktøy i gjennomføring av eget utforskingsarbeid
 • bearbeide, analysere og kritisk granske innhentede data alene og sammen med andre