Hovedseksjon

Strategisk plan

 

Elevene på Hovseter skole skal oppleve god undervisning og møte forventninger om god innsats for at de skal nå sine faglige mål. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag, evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag, skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

Lærerne bidrar i et profesjonelt fellesskap der resultatet av dette arbeidet skal synes og merkes i hvert klasserom. Lærerne på skolen gjennomfører felles studier i Vurdering for læring og startet dette høsten 2017.

Skolen har fokus på å bidra til at hver enkelt elev får utnyttet sine evner og blir inspirert til å strekke seg.
Grunnleggende ferdigheter er fundamentet i all undervisning og skolen har hatt fokus på skriving som grunnleggende ferdighet gjennom de siste tre årene. Resultatet av arbeidet synes i eksamensresultatene i norsk.
Hovseter skole har en elevgruppe som speiler befolkningssammensetningen i Oslo. Dette innebærer at tilpasset opplæring til alle elever blir en viktig forutsetning for å lykkes.

I skolens strategiske planer for de neste årene vil skolen ha fokus på begrepsundervisning og førforståelse utenom det fastsatte timetallet for elever som har krav på undervisning etter Opplæringslovens § 2.8. Vi tilbyr forsterket tilpasset norskopplæring og deltagelse i matematikkprogrammet Program for bedre gjennomføring. Overordnet målsetting er at alle elever skal fullføre og bestå et videregående skoleløp. For å lykkes med dette må den tilpassede undervisningen fungere godt slik at alle elever møter faglige utfordringer som stimulerer dem. Elever ved skolen får tilbud om å forsere skoleløp, og skolen tilbyr talentsatsing i matematikk for 8. og 9. trinn.
Skolen har mange faglig dyktige lærere, og elevene ved skolen oppnår svært gode resultater. Hovseter skole har de siste årene opplevd en utskifting i personalet. Dette skyldes at mange lærere har gått av med alderspensjon. Skolen har lett for å få kvalifiserte lærere og har fokus på godt elevmiljø. Det store mangfoldet i elevgruppen er med på å skape et godt læringsmiljø som former dem som mennesker. For å styrke arbeidet med godt elevmiljø har skolen jevnlige personalmøter med fokus på klasseledelse. Det er ro og orden i undervisningssituasjonen på skolen.

 

Last ned strategisk plan 2022 som PDF.