Strategisk plan

STRATEGISK PLAN 2017-2019 HOVSETER SKOLE

Hovseter skole har fokus på at elevene ved skolen skal oppleve god undervisning og forventninger om god innsats for at de skal nå sine mål. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag, skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Lærerne bidrar i et profesjonelt felleskap der resultatet av dette arbeidet skal synes og merkes i hvert klasserom. Lærerne på skolen gjennomfører felles studier i Vurdering for læring og starter dette høsten 2017.

Skolen har fokus på å bidra til at hver enkelt elev får utnyttet sine evner og blir inspirert til å strekke seg.

Grunnleggende ferdigheter er fundamentet i all undervisning og skolen har hatt fokus på skriving som grunnleggende ferdighet gjennom de siste to årene. Resultatet av arbeidet kommer til syne gjennom bedrede eksamensresultater.

Hovseter skole har en elevgruppe som speiler befolkningssammensetningen i Oslo. Dette betyr at tilpasset undervisning til alle elever blir en viktig forutsetning for å lykkes.

I skolens strategiske planer for de neste årene vil skolen ha fokus på begrepsundervisning og førforståelse utenom timeplanen. Vi tilbyr forsterket tilpasset norskopplæring og deltagelse i matematikkprogrammet Program for bedre gjennomføring. Overordnet målsetting er at flere av elevene skal oppnå bedre resultat til eksamen og at skolen bidrar til sosial mobilitet i samfunnet.

Skolen er pålagt å sikre at flere fullfører og består et videregående skoleløp. For å lykkes med dette må den tilpassede undervisningen fungere godt slik at alle elever møter faglige utfordringer som stimulerer dem. Elever ved skolen får tilbud om å forsere skoleløp, og skolen tilbyr talentsatsing i matematikk for 8. og 9. trinn.

Skolen har mange faglig dyktige lærere, og elevene ved skolen oppnår svært gode resultater. Den store variasjonen i elevgruppen er med på å skape et godt læringsmiljø som former dem som mennesker.

Hovseter skole har de siste årene opplevd en utskifting i personalet. Dette skyldes at mange lærere har gått av med alderspensjon. Skolen har lett for å få kvalifiserte lærere, og har fokus på et godt elevmiljø. For å styrke dette arbeidet har skolen de siste par årene hatt jevnlige møter i personalgruppen der fokus har vært klasseledelse. Det er ro og orden i undervisningssituasjonen på skolen.