FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

 

FAU-styret skoleåret 2016/2017

 

Mina Saunte Leder og juleballansvarlig

Anne Person Nestleder, natteravnansvarlig og 17.maifrokost

Monica Marie David ‐ Andersen Økonomiansvarlig

Anne Rognerud Bokskapansvarlig

Elin Hasselknippe Bokskapansvarlig og natteravnansvarlig

Emma Lee Davis 17.maifrokost