FAU

Gjennom opplæringsloven har foreldre rett til medvirkning i skolen og FAU skal fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. FAU har ikke beslutningsmyndighet innen skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, FAU instiller to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ.

 

FAU-styret skoleåret 2017/2018

 

Anne Person: Leder og 17.mai frokost ansvarlig
Nanna Lien: Nestleder og driftsstyrerepresentant
Monica Marie David-Andersen: økonomiansvarlig og julebord
Anne Rognerud: Bokskapansvarlig
Elin Hasselknippe: Natteravnansvarlig
Morten Persen: representant i driftsstyret
Knut Vrålstad: Natteravn og julebord