Skolemiljøutvalget

Hovedregelen i Opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø lyder slik:

 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

Opplæringsloven fastsetter at alle skoler skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Rektor har ansvaret for dette. Samtlige som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og har plikt til selv å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering Samtlige ansatte har etter loven også en plikt til å varsle rektor om de får mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Om slike forhold meldes til rektor skal rektor lage en konkret plan for å avdekke og rette opp forholdet. Dersom de det gjelder eller deres foresatte ikke er tilfreds med skolens tiltak kan de sende melding om forholdet til Fylkesmannen én uke etter at forholdet er meldt fra til rektor. I forhold som gjelder mobbing kan også Oslo Kommunes Mobbeombud kontaktes og involveres.

 

Som rektor på Hovseter skole ønsker jeg å sikre at samtlige elever har et trygt og godt skolemiljø, at elevene trives på skolen og at alle elever opplever et trygt og godt læringsmiljø. Som ett av flere tiltak for å sikre dette har skolen etablert et SkoleMiljøUtvalg (SMU) der skolens ledelse, lærere og bydelen har en representant hver, og elever og foreldre har to representanter hver.

 

I skoleåret 2018/19 har SMU følgende sammensetning:

-  Brita James-Eide – Inspektør

-  Jonas Beck – ansattes representant

-  Ellen Sæterbø, bydelens representant

-  Morten Persen, foreldres representant

-  Le Hang Duong, foreldres representant

-  Sigurd Klementsen – elevenes representant
-  Klara Noomi S. Molvik – elevenes representant

 
Foreldre som har bekymringer eller forslag oppfordres til å ta kontakt med klassekontaktene eller ta direkte med foreldrenes representanter i SMU.

 

Hovseter Skole 04.04. 2019

 

Evelyn A. Veglo

Rektor