Skolemiljøutvalget

 

 Etter endringer som trådte i kraft 1. august i år lyder hovedregelen i Opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø nå slik:

 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

Loven fastsetter at alle skoler skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Rektor har ansvaret for dette. Det er presisert i loven at samtlige som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Samtlige ansatte har etter loven plikt til varsle rektor om de får mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og samtlige har plikt til selv å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Når slike forhold meldes til rektor skal det lages en konkret plan for å avdekke og rette opp forholdet. Dersom de det gjelder eller deres foresatte ikke er tilfreds med skolens tiltak kan de sende melding om forholdet til Fylkesmannen én uke etter at forholdet er meldt fra til rektor. I forhold som gjelder mobbing kan også Oslo Kommunes Mobbeombud kontaktes og involveres.

 

Som rektor på Hovseter skole ønsker jeg å sikre at samtlige elever har et trygt og godt skolemiljø, at elevene trives på skolen og at alle elever opplever at læringsmiljøet på skolen er godt. Som ledd i å sikre lovens krav om kontinuerlig og systematisk arbeid har skolen etablert et SkoleMiljøUtvalg (SMU) der skolens ledelse, lærere og bydelen har en representant hver, og elever og foresatte har to representanter hver.

Skoleåret 2017/18 har SMU følgende sammensetning:

-          Frøydis Ravlo, sosialpedagogisk rådgiver

-          Morten Tyrholm, lærer 

-          Ellen Sæterbø, bydelens representant

-          Morten Persen, foreldrerepresentant

-          Le Hang Duong, foreldrerepresentant

-          Hanne Higraff, elevrådsrepresentant

-          Mikael Hals, elevrådsrepresentant

 

SMU kan arbeide med generelle forhold, men vi regner med at hovedvekten av arbeidet vil være på forebyggende og konstruktive tiltak for å sikre et godt skolemiljø.

 

I samarbeid med Elevrådet vil SMU nå gå inn i en konstruktiv prosess for å sikre at SMU har god innsikt i Hovseter skoles utfordringer for å sikre et godt skolemiljø for alle. Jeg oppfordrer alle elever til aktivt å spille inn forslag og ideer til Elevrådet. Foreldre som har forslag eller bekymringer oppfordres til å ta kontakt med klassekontaktene eller ta direkte med foreldrenes representanter i SMU.

 

Hovseter Skole 11.10. 2017

 

 

Evelyn A. Veglo

Rektor