Rett til trygt og godt skolemiljø

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

Nulltoleranse mot mobbing

Stortinget vedtok i mai 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til elever som blir krenket.
Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis en elev mener at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig.

Aktivitetsplikt for skolene

De nye reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen som jobber på skolen mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles. 

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette inn egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkomne straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt opp saken med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Du kan også ta kontakt med Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person, som barn og foreldre kan kontakte og få bistand og rådgivning fra.

Regler og sanksjoner i ordensreglementet

Oslo kommune har et eget reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. I tillegg har skolen et lokalt ordensreglement. Reglementet inneholder regler om orden og oppførsel og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet – samt hvordan slike saker skal behandles.

Skolen kan bli pålagt straffeansvar

Skolen og de som jobber på skolen kan bli pålagt straffeansvar ved brudd på delpliktene i aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten.

 

Hovseter skoles arbeid med skolemiljøet

 

Hovseter skole er en raus og inkluderende skole der det er plass til alle. Vi speiler mangfoldet i samfunnet og vi arbeider hver dag for at elevene skal trives og se på skolen som et flott sted å være.

Vi har ambisiøse mål for vår undervisning og arbeider hver dag for å oppfylle disse. Lærere og ledelse er tett på elevene.

For at over 600 elever skal nå sine mål er det av stor betydning at de finner sin plass og opplever skolen som et fint sted å være sammen med venner og kjente.

Hovseter skole har alltid brukt idretten som en sosialiseringsfaktor, men også satset på andre tilbud for å nå alle. Skolen både deltar i Osloskoleturneringer innenfor ulike ballidretter og i friidrett og arrangerer egne kamper og uttak.

For å styrke det sosiale miljøet arrangeres det overnattingstur både på 8. og 10. trinn. På 8. trinn overnatter elevene en natt i hytte i Nordmarka, og på 10. trinn er det to netters overnatting, gjerne på fjellet eller i marka. Skolen har ingen tradisjon for å reise utenlands.

Høsten starter med at alle elevene på 8. trinn har tre introuker for å bli kjent med skolen og hverandre og spiser i klassen første halvdel av midttimen. Småprat og hyggelig samvær er i fokus.

Det tilbys mange ulike aktiviteter i storefri: Klassequiz, dataspill, kunst og håndverk, bordtennis, gitarspill/undervisning, storefriturneringer (volleyball, basketball og innebandy) og fotball. I tillegg har klassene felles opplevelser med ekskursjoner, elevrådstimen, opplevelser med Den kulturelle skolesekken, korøving og åpent bibliotek.

Gjennom mange ulike fellesarenaer knyttes det bånd og fellesskapsfølelse. Dette er med på å danne grunnlaget for god skolegang.

Skolen har leksehjelp mandag, tirsdag, onsdag og torsdag på skolens bibliotek. Her er det lærere tilstede og leksehjelpen er åpen mellom klokken 13.30-15.30.

Tirsdag er det også tilbud om sosialt samvær i skolens aula. Her kan ungdommen spille bordtennis og brettspill og få litt å spise. Ansatte fra Vestre Aker familiesenter er tilstede som trygge voksne. Tilbudet er åpent fra 13.30 – 15.30.

Vi arbeider på alle klassetrinn med temaer som berører de unges liv. Nettvett, rus og seksualitet er noen av temaene. Temaene kan presenteres som fokusområder, teaterstykker eller foredrag fra eksterne aktører. Dette følges opp med arbeidsopplegg i klassene samt diskusjon.

Hovseter skole skal gi god undervisning og skape gode minner!