Hovedseksjon

Vår profil


Skolen har fokus på realfag og fremmedspråk, og elevene oppnår gode resultater. Skolen har en elevflokk som speiler befolkningssammensetningen i Oslo. Vi legger vekt på at skolehverdagen skal være preget av læring, respekt og omtanke for hverandre, og alle elevene skal oppleve forventninger om at de skal sette seg faglige mål og arbeide for å nå disse. Elevene på Hovseter skole deltar aktivt i læringsprosessen.

Skolen legger stor vekt på å skape og øke trivsel gjennom idretts- og kulturarbeid, og ved at det er ro og et positivt læringsmiljø i klassen. Skolen er også med i programmet Drømmeskolen. Gjennom dybdekompetanse i fagene og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fagene, vil elevene utvikles gjennom tre år på Hovseter skole og være godt forberedt på det videregående skoleløpet.
Skolen har en spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming.